Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De voorwaarden gelden voor alle opleidingsactiviteiten, bijeenkomsten, workshops en lezingen van Hyparxis ‘for continuous improvement’

 

Artikel 1          Aanmelding

1.1  Aanmelding kan slechts plaats vinden door volledige invulling van het daartoe bestemde ́Inschrijvingsformulier Trainingen & Workshops ́ door diegene die voor de betaling van de trainingskosten aansprakelijk is. Dit is een voorlopige inschrijving. De cursist (inschrijver) heeft nog 14 werkdagen bedenktijd om de inschrijving te annuleren en Hyparxis om de inschrijving te weigeren.

1.2  Met de voorlopige inschrijving geeft de inschrijver aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

1.3 Nadat Hyparxis de inschrijving geaccepteerd heeft, ontvangt de inschrijver een bevestiging van de inschrijving en de factuur.

1.4  Het cursusgeld kan na overleg met de Hyparxis in termijnen betaald worden. Elk termijn dient op de afgesproken tijd voldaan te zijn.

1.5  Het cursusgeld of de eerste betaling dient  voor aanvang van de cursus te zijn betaald.

1.6  Bij niet tijdige betaling worden extra kosten in rekening gebracht.

1.7  Inschrijving voor open rooster trainingen en workshops geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij overschrijding van het aantal deelnemers zal in overleg naar alternatieven worden gezocht.

1.8  De aangemelde deelnemers dienen te voldoen aan de voorkennis, zoals vermeld in de beschrijving van de training of workshop. Hyparxis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) volgen van de aanbevolen vooropleiding.

1.9  Hyparxis behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet deelnemen of niet voldoen aan de voorwaarden van een intake – voor zover dit voor een training of workshop van toepassing is – de deelname aan de betreffende training of workshop te weigeren.

 

Artikel 2 Annulering

2.1  Annulering dient via e-mail te gebeuren. Te sturen naar info@hyparxis.nl

2.2 Annulering kan tot 3 weken voor aanvang van de training of workshop kosteloos geschieden. 


2.3  Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training of workshop is de inschrijver verplicht 25% van de kosten te vergoeden. 


2.4  Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de training of workshop is de opdrachtgever verplicht 50% van de kosten te vergoeden. 


2.5  Bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de training of workshop is de inschrijver verplicht 100% van de kosten te vergoeden. 


2.6  Ook bij verhindering wegens medische gronden of andere onvoorziene gevallen blijven artikelen 2.1 t/m 2.5 onverkort van kracht. In deze gevallen kan wel een plaatsvervanger worden gestuurd. De plaatsvervanger volgt de training onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke deelnemer. 


2.7 In overleg met Hyparxis kan een andere deelnemer de plaats op de opleiding innemen. Dit dient dan voor aanvang van de opleiding geregeld te zijn.

2.8  Indien Hyparxis wegens omstandigheden – te weinig deelnemers, ziekte van de trainer e.d. – niet in staat is om de training of workshop te verzorgen, wordt de deelnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. 


2.9  Bij tussentijds stoppen met de opleiding bij ernstige ziekte of een calamiteit worden - in overleg met Hyparxis - niet meer dan de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.

2.10 Hyparxis kan besluiten een opleiding te annuleren wegens te weinig deelnemers. Hyparxis dient dat minstens 10 dagen voor aanvang van de opleiding te melden aan de deelnemer. Een eventueel alternatieve locatie of opleidingsdata kan dan worden aangeboden. Bij annulering door de Hyparxis ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen restitutie van alle door hem/haar gedane betalingen.  

Artikel 3 Certificering

3.1 Hyparxis zal na beëindiging van een training of workshop, die voor meer dan 80% gevolgd is, aan de deelnemer een bewijs van deelname overhandigen. De uitreiking van een officieel certificaat (diploma, getuigschrift) is afhankelijk van de aard van de betreffende opleiding en zal door het verantwoordelijke exameninstituut geschieden, mits door de deelnemer aan de exameneisen voldaan is.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Open rooster trainingen en workshops zonder overnachting zijn inclusief materiaal, lunch, koffie, thee, frisdrank en een eenvoudige avondmaaltijd in geval er sprake is van een avondprogramma. 


Artikel 5 Materiaal

5.1 Het trainingsmateriaal is bij de prijs inbegrepen, tenzij door expliciet anders aangegeven. Met materiaal wordt voor de aanvang van de training of workshop toegestuurd, dan wel aan het begin van de training of workshop uitgereikt en mag worden behouden. 


5.2 Van het door Hyparxis verstrekte cursusmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Hyparxis mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderzins.

5.3 Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) training of workshop is verboden. Bij poging tot maken van zulke opnamen, zal de training of workshop onmiddellijk worden onderbroken, totdat de opnameapparatuur uit het leslokaal is verwijderd. Uitzondering hierop is opnameapparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de training of workshop. 


Artikel 6 Ecologie

6.1 Hyparxis behoudt zich het recht voor de groepssamenstelling, trainingslocatie, lesdagen en aanvangstijden zowel vooraf als tussentijds te wijzigen.

6.2 Hyparxis is bij monde van haar trainers gerechtigd te besluiten dat - voor een ongestoorde voortgang van de opleiding of voor de cursist zelf - een cursist de opleiding niet langer kan volgen. De redenen hiervoor worden dan met de cursist besproken. In geval van uitsluiting van verdere opleiding wordt het betaalde cursusgeld verrekend op grond van het aantal gevolgde opleidingsdagen.

6.3 Hyparxis stelt bij monde van haar trainers de regels vast die op de trainingslocatie(s) in acht genomen dienen te worden. Deze regels worden bij de start van de opleiding kenbaar gemaakt aan de cursisten.

6.4 Alle informatie die door de cursisten worden verstrekt is vertrouwelijk voor Hyparxis, haar medewerkers en docenten.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Hyparxis en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade die een cursist leidt en voor (extra) kosten als gevolg van het volgen van de studie en/of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak.

7.2 Aan drukfouten in het trainingsmateriaal kunnen geen rechten ontleend worden. 


7.3 Hyparxis en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de cursisten op de trainingslocatie(s).

7.4 Hyparxis is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade ten gevolge van de toepassing van het geleerde uit de training of workshop door de deelnemers. 


7.5 Hyparxis conformeert zich aan de beroepscode van de NVNLP, waaronder een geheimhoudingsplicht.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerd door het Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze voorwaarden en overeenkomsten voortvloeien zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter.