Blog

Blog | Bekijk alle blogs

Geplaatst door: Cor Slagmolen

NLP voor Agile Coaches en Scrum Masters

Als Scrum Master of Agile Coach is het je taak teams te faciliteren in hun ontwikkeling. Agile teams dienen zelf-organiserend te zijn. Team leden dienen op meerdere disciplines inzetbaar te zijn. Ze dienen zelfstandig hun doelen te bereiken en zich als een team verantwoordelijk te voelen voor de resultaten. Elkaar te helpen. Open en eerlijk met elkaar te communiceren en vooral vanuit respect te handelen. Kortom, het draait allemaal om menselijke gedrag en communicatie.

Maar hoe werkt communicatie eigenlijk? Welke processen spelen zich in ons brein af als we communiceren?

Ons gedrag wordt gestuurd op basis van allemaal innerlijke processen die worden getriggerd door externe, zintuigelijke waarnemingen. Er zijn verschillende manieren om gedrag te beïnvloeden. Een ervan is OBM Organisational Behavior Management, een op operante conditionering gebaseerde beïnvloeding. Kort gezegd;stimulering van gewenst gedrag en negeren/straffen van ongewenst gedrag.  Zeker een krachtige methode om gedrag te veranderen. OBM ziet alles wat er binnen de Mind gebeurd als een blackbox. Wil je sturen op gedragsverandering is OBM zeer geschikt. Samen met Robert de Broeder van Trigono heb ik een training ontwikkeld met deze methode. ABM Agile Behavior Management.

Echter wil je als persoon of als team inzicht hebben in waarom bepaald gedrag wordt vertoond heb je inzicht nodig in de processen die in je brein plaatsvinden. Dat is waar NLP om de hoek komt kijken. NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren.

NLP was oorspronkelijk bedoeld om de aspecten, die een mens doen uitblinken in zijn/haar beroep, vast te stellen en die in een systeem te gieten dat deze succesvolle aspecten overdraagbaar zou maken, zodat ook anderen op hetzelfde competentie niveau zouden kunnen komen. Dit model tot modelleren is het uitgangspunt voor NLP geweest. De twee belangrijkste grondleggers van NLP zijn John Grinder, doctor in taalkunde met grote fascinatie voor het werk van Noam Chomsky en syntaxis van taalkunde en Richard Bandler, wiskundige, die zich bezig hield met Gestalt therapie, psychologie en filosofie waar hij ook zijn doctoralen in haalde. De twee ontmoetten elkaar toen Richard Bandler een workshop Gestalt therapie onder supervisie van John Grinder mocht begeleiden in 1972. Ze vroegen zich af of het mogelijk was om de innerlijke processen die tot zeer kundige vaardigheden leiden van zeer goede therapeuten in kaart te brengen en dat aan anderen te leren.

Het doel van neuro- linguïstisch programmeren is om vaardigheden waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen. Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien.

De belangrijkste rolmodellen waren Frits Perls (Gestalt therapeut) Virginia Satir (gezin therapeute) Milton H. Erickson (hypnotherapeut) en Gregory Bateson (antroposoof en cyberneticus) In de verschillende werkwijzen en benaderingen van therapie van deze mensen ontdekten Bandler en Grinder gemeenschappelijke vormen van communicatie dat zich vooral uitte in het gebruik van taal en gedrag. Zij ontdekten o.a dat elke taal zich bedient van zogenaamde predicaten welke met de zintuigen overeenstemmen, zo kwamen zij tot de naam Neuro Linguïstisch. Zo zal iemand die auditief is ingesteld kunnen zeggen "er gaat mij een belletje rinkelen" wanneer er inzicht ontstaat. Iemand die meer visueel is ingesteld zou kunnen zeggen "Er gaat mij een lichtje op". Natuurlijk is dat niet in alle gevallen zo, het gaat om voorkeuren.

Voorts ontdekten zij dat mensen onbewust geconditioneerd zijn in het gebruik van bepaalde taalpatronen, wat aanleiding gaf tot het woord Programmeren. Hoewel deze bevindingen in een therapeutische setting ontdekt zijn was het niet de bedoeling een nieuwe therapeutische stroming op gang te zetten, veeleer was NLP een model om te modelleren. Het doel van NLP is: het geven van meer mogelijkheden en opties die individuen, organisaties en groepen tot hun beschikking kunnen hebben, het optimaliseren van (interpersoonlijke) communicatie en het uitbreiden van competenties.

 

De basisdefinitie van NLP is:

NLP is een schematisering van de werkelijkheid met een operationeel karakter. Dit heeft als consequentie dat NLP in eerste instantie geen theorie is. NLP houdt zich niet bezig met ‘wat iets is’ (inhoud), maar vooral met ‘hoe iets werkt’ (vorm). NLP beschrijft hoe dingen gerealiseerd kunnen worden, waarbij de waarde van het ‘model’ gemeten wordt met praktische resultaten.

Om de basisdefinitie te verduidelijken, geven we vier sub definities die de belangrijkste gebieden omvatten die in NLP precies geschematiseerd zijn:

  • NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaringen.
  • NLP is modelleren. (overdraagbaar maken).
  • NLP is een communicatietechnologie.
  • NLP is een verandermodel.

 

Toepassing van het NLP-model leidt tot meer flexibiliteit, meer keuzes en meer verantwoordelijkheid. Het is echter geen receptenboek in de zin van ‘als je dit wilt bereiken, moet je stap 1 tot stap 5 volgen’. Het is ook geen handleiding waarin onze uniciteit wordt genegeerd. Het is veel meer een verwonderd zijn over hoe ieder mens een andere manier heeft om zichzelf te zijn. Vanuit deze basis weet je dan ook hoe je kunt afstemmen op de ander en kunt leren van elkaar, waarbij respect voor de ander groeit en bevestigd wordt.

NLP geeft je antwoorden op vragen als; Waarom vertoon ik bepaald gedrag?, welke invloed hebben zintuigelijke waarnemingen?, waarom heb ik bepaalde overtuigingen?, waarom irriteer ik me aan bepaalde personen?, waarom mag ik bepaald personen direct zonder dat ze nog een woord hebben gezegd. NLP geeft je diepere inzichten over je eigen motivaties, overtuigingen en gedrag.  Door deze inzichten ben je als Agile Coach of Scrum master beter instaat je eigen gedrag onder de loep te nemen en veel beter te begrijpen waarom anderen bepaald gedrag vertonen, waardoor je beter instaat bent mensen en teams te stimuleren en te motiveren. 

 

Een van de belangrijkste modelen is het NLP Verandermodel. Een van de uitgangspunten is dat gedrag altijd iets voor degene die het gedrag vertoont opleverd of in het verleden heeft opgeleverd. In de laatste situatie heeft de persoon niet in de gaten dat het gedrag in het verleden iets heeft opgeleverd, maar dat het nu niet meer werkt. Een tweede uitgangspunt is dat nieuw of gewenst gedrag pas wordt vertoont als het nieuwe gedrag meer gaat opleveren dan het oude gedrag. Als dat het geval is gaan mensen vanzelf, uit eigen beweging nieuw gedrag vertonen. 

 

Agile Coaches en Scrum Masters die NLP willen leren toepassen kunnen zich inschrijven voor de NLP Intensive for Agilists. Kijk bij de training voor de eerst volgende startdata.

 

 

 

 


Delen: